Forundersøgelse og valg af scenarie

For at have det bedst mulig beslutningsgrundlag for hvordan fremtidens Randers skal udvikles har byrådet i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en forundersøgelse samt flere konkretiserende undersøgelser der belyser mulighederne for synergier mellem byudvikling, klimatilpasning og infrastruktur. Disse dannede baggrund for valget af scenarie 4a.

Byen til Vandet er et historisk stort byudviklingsprojekt i Randers. For at undersøge potentialerne og udfordringerne igangsatte byrådet i 2015 i samarbejde med Realdania en forundersøgelse af 7 scenarier for byudviklingen, der belyser mulighederne for synergier mellem natur, klimatilpasning og infrastruktur. Formålet var at undersøge, hvordan den smukke middelaldermidtby, fysisk og mentalt, kan forbindes med naturen og vandet – med de mange muligheder for byudvikling, det fører med sig. I Forundersøgelsen opstod ligeledes ideen om KLIMABÅNDET som den zone omkring vandet, der skal klimasikre midtbyen, men samtidig også skabe muligheder for ophold ved og adgang til vandet.

Læs hele forundersøgelsen her

7 scenarier blev til 3

Som første fase i processen gav forundersøgelsen byrådet et analytisk, visionært bud på, i hvilke retninger, byen kan udvikles og særligt hvordan byen kan forbindes med vandet. På baggrund af forundersøgelsen udvalgte byrådet 3 scenarier til videre konkretisering, herunder undersøgelser af udformnings- og placeringsmuligheder for nye veje og broer samt undersøgelser af potentialer for befolkningstilvækst og bystrategiske valg i byudviklingen. Disse undersøgelser blev udarbejdet i 2016.

Læs hele opsamlingsrapporten her

Læs hele undersøgelsen af konsekvenser af nye veje og broer

Læs hele undersøgelsen af vækstpotentialer her

Læs hele bystrategien her

Scenarie 4a skal forbinde byen med vandet

På baggrund af de konkretiserende undersøgelser udvalgte et enstemmigt byråd i marts 2017 scenarie 4a med en Klimbro mod øst over Pieren som supplement til Randers Bro. Byrådet finder, at scenarie 4a bedst forbinder byen med vandet og hermed konkretiserer visionen om fremtidens Randers. Målet er, at realiseringen af fremtidsscenariet vil kunne fremhæve Randers som et af nutidens ambitiøse eksempler på en totaløkonomisk, bæredygtig byudvikling, hvor byliv, klimatilpasning, trafik og natur går op i en højere helhed.

Læs mere om Scenarie 4a